top of page

K vývoji webových aplikací využíváme také AWS (Amazon Web Services), největší cloudovou službu na světě, kterou poskytuje společnost Amazon. Poskytuje mnoho různých služeb pro vývojáře a podniky, jako jsou například virtuální servery, úložiště dat, služby pro analýzu dat a mnoho dalšího.

Mezi nejpopulárnější služby AWS patří Amazon EC2, který poskytuje virtuální servery v cloudu, Amazon S3, což je neomezené úložiště dat v cloudu a AWS Lambda, což je služba pro běh kódu bez nutnosti spravování serverů.

AWS také nabízí mnoho nástrojů pro zabezpečení dat a identit, jako jsou IAM (Identity and Access Management) a AWS CloudTrail, což je služba sledování a záznamu aktivit v cloudu.

Jedním z hlavních důvodů, proč se AWS stává stále více populárním, je jeho schopnost poskytnout škálovatelnost a flexibilitu vývojářům a podnikům, což umožňuje snadno přizpůsobit se stále se měnícím požadavkům a potřebám.

AWS

Máme certifikaci AWS

Certified Solutions Architect - Associate

Certifikace AWS Certified Solution Architect - Associate je určena k ověření technických znalostí profesionálů v oblasti návrhu a nasazení škálovatelných, vysoce dostupných a proti chybám odolných systémů v cloudu Amazon Web Services (AWS).

Jako držitelé této certifikace máme dobrou znalost architektonických principů a služeb AWS a schopnost navrhovat a nasazovat robustní a bezpečné aplikace na platformě AWS. Jsme schopni posoudit požadavky, vypracovat architektonická doporučení pro implementaci, nasadit a migrovat aplikace na AWS a zajistit, aby byla řešení navržena s ohledem na vysokou dostupnost a škálovatelnost.

AWS Solutions Architect - associate certificate

CloudFormation - služba pro nasazení a řízení infrastruktury v cloudu pomocí kódu. Umožňuje definovat AWS infrastrukturu v podobě šablon, které lze jednoduše nasadit a spravovat pomocí AWS Management Console nebo AWS Command Line Interface (CLI).

Lambda - služba serverless výpočtu od Amazon Web Services, která umožňuje spouštět kód v reakci na různé události a bez nutnosti spravovat infrastrukturu.

EventBridge - služba pro přenos a zpracování událostí v reálném čase. Umožňuje rychle a spolehlivě přenášet události ze zdrojů AWS služeb a vlastních aplikací do cílových aplikací, jako jsou například AWS Lambda funkce, Amazon SNS téma, AWS Step Functions nebo třetí strany.

Simple Storage Service (S3) - poskytuje uživatelům neomezený přístup k ukládání a získávání dat z internetu, bez ohledu na to, jak velká nebo malá jsou data. S3 nabízí spolehlivost, vysokou dostupnost a rychlé přístupy k datům z různých umístění. Díky tomu může být S3 použit jako úložiště pro různé typy dat, jako jsou například statické webové stránky, záložní data, multimediální obsah, aplikační data nebo virtuální stroje.

DynamoDB - je plně spravovaná, víceúrovňová, klíč-hodnota a dokumentová databáze. Jedná se o rychlé, flexibilní a plně spravované úložiště pro aplikace, které vyžadují nízkou latenci a vysokou škálovatelnost.

Cognito - je plně spravovaná služba Identity and Access Management (IAM) poskytovaná společností Amazon Web Services (AWS). Jedná se o službu, která umožňuje snadné a bezpečné řízení přístupu uživatelů k aplikacím a zdrojům v rámci AWS nebo jiných cloudových prostředí.

CloudWatch - služba, která umožňuje sledovat a sbírat metriky a logy z různých zdrojů v AWS a na cloudových prostředích. CloudWatch umožňuje sledovat výkon a provoz aplikací, služeb a infrastruktury a poskytuje informace o stavu, výkonu a chování systémů v reálném čase.

API Gateway - služba, umožňující vytvářet, spravovat a nasazovat rozhraní API pro různé aplikace a služby v AWS a mimo ni. API Gateway zprostředkovává snadné propojení aplikací a služeb a zajišťuje rychlou a spolehlivou komunikaci mezi nimi.

AppSync - služba, která umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat interaktivní API pro mobilní aplikace, webové aplikace a další aplikace, které potřebují rychlou a spolehlivou komunikaci s cloudovými daty. Služba AppSync umožňuje vytvořit GraphQL API, které umožňuje uživatelům získávat a aktualizovat data v reálném čase.

Aurora - relační databázová služba plně spravovaná společností Amazon Web Services (AWS), která je kompatibilní s MySQL a PostgreSQL. Aurora byla navržena pro vysokou dostupnost, výkon a škálovatelnost a umožňuje uživatelům snadno spravovat relační databáze v cloudu.

Relational Database Service (RDS) - relační databázová služba, která umožňuje uživatelům snadno vytvářet, provozovat a škálovat relační databáze v cloudu. Služba RDS podporuje různé relační databáze, jako jsou například MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server a Amazon Aurora.

CloudFront - umožňuje uživatelům distribuovat obsah a aplikace na globální úrovni pomocí rychlého a spolehlivého CDN (Content Delivery Network). CloudFront poskytuje nízkou latenci a vysokou propustnost díky distribuci obsahu z blízkosti koncových uživatelů.

Simple Notification Service (SNS) - umožňuje uživatelům snadno distribuovat zprávy nebo notifikace do široké škály koncových bodů, jako jsou mobilní zařízení, e-mailové adresy, HTTP/S webové koncové body a další.

Simple Queue Service (SQS) - služba umožňující uživatelům snadno distribuovat zprávy mezi různými komponentami aplikace. SQS poskytuje asynchronní frontu zpráv, která umožňuje oddělit různé komponenty aplikace a umožňuje jim komunikovat bez závislosti na vzájemné dostupnosti.

System Manager - služba, která umožňuje spravovat a zabezpečovat virtuální a fyzické servery, aplikace a infrastrukturu v cloudu a v datových centrech. Systems Manager umožňuje uživatelům automatizovat opakované úkoly a zlepšit svou operační efektivitu.

Elastic Compute Cloud (EC2) - služba, která umožňuje uživatelům pronajmout si virtuální servery v cloudu a spustit na nich aplikace. Uživatelé mohou rychle spouštět, škálovat a spravovat své aplikace a servery v cloudu pomocí jednoduchých webových rozhraní nebo příkazové řádky.

Identity and Access Management (IAM) - služba pro správu přístupů k různým službám a zdrojům v cloudu. IAM umožňuje definovat a spravovat přístupová práva pro jednotlivé uživatele, skupiny uživatelů a role v rámci AWS služeb a zdrojů.

Route 53 - služba pro řízení DNS (Domain Name System) pro Internetové aplikace. Route 53 umožňuje uživatelům registrovat a spravovat domény, mapovat domény na IP adresy a přesměrovávat provoz na jiné webové adresy.

AWS Certificate Manager (ACM) - služba na správu certifikátů SSL/TLS pro aplikace a webové stránky hostované v cloudu AWS.

Elastic Load Balancer - umožňuje distribuovat provoz mezi více instancí aplikací nebo serverů, aby se zlepšila dostupnost a škálovatelnost webových aplikací. Load balancery mohou také optimalizovat výkon a zabezpečit aplikace pomocí různých funkcí, jako jsou například SSL/TLS šifrování, kontrola stavu a přesměrování provozu.

CloudTrail - umožňující sledovat a ukládat záznamy událostí souvisejících s provozem a používáním služeb AWS. Tato služba poskytuje podrobné záznamy o akcích, které provádějí uživatelé, role a služby v rámci účtu AWS.

AWS služby, které využíváme

bottom of page